УАСГ

Център за компетентност по ОП НОИР, МОН

Изследователски център по сеизмично инженерство (ИЦСИ) — УАСГ

“Създаване и развитие на център за компетентност към УАСГ  чрез изграждане на съвременен

 Изследователски център по сеизмично инженерство (ИЦСИ)”

Text Box: Дейности по проектното предложение
Text Box: Посещения

Coming in November 2016

Public meeting in Sofia for all potential proposers for equipment of EERC, UACG.

Очаквайте през ноември 2016

Публична среща в София за всички потенциални вносители на предложения за оборудване на ИЦСИ, УАСГ