УАСГ

Център за компетентност по ОП НОИР, МОН

Изследователски център по сеизмично инженерство (ИЦСИ) — УАСГ

“Създаване и развитие на център за компетентност към УАСГ  чрез изграждане на съвременен

 Изследователски център по сеизмично инженерство (ИЦСИ)”

Text Box: Дейности по проектното предложение
Text Box: Срещи
Text Box: Среща с деп. Методи Андреев 13.05.2015
Text Box: Среща с prof. Dr. Peter v. d. Broeck 11.11.2015
Text Box: Среща с новия ректор на УАСГ проф. д-р инж. И. Марков  04.01.2016
Text Box: Среща с з-к министър МОН проф. Николай Денков  18.02.2017